Online mutatieformulier


Gegevens cursist

Achternaam
Voornaam
Man/vrouwManVrouw
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Telefoonnummer
Mobiel
Geboortedatum
Lid bij vereniging (muziek/zang)Indien nog geen 18jaar:

Ouder/verzorgende
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
TelefoonnummerCursus

Was ingeschreven...

Voor de cursus
CursuslocatieWenst ingeschreven te worden voor de cursus
Cursuslocatie (voorkeur)
Lestijd

Voor aanpassing lesduur

Gewenste nieuwe lesduur/vorm (alleen bij individuele lessen)Gegevens betalingsplichtige

Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Telefoonnummer
MobielBetalingswijze

(De hoogte van het cursusgeld staat op www.muziekgebouwgo.nl/lesgelden)

Betaling ineens via automatische incassoBetaling in 10 termijnen via automatische incassoBetaling in 2 of 4 termijnen via automatische incasso (dit geldt enkel voor korte cursussen, termijnen afhankelijk van aantal lesweken)Betaling ineens d.m.v. eigen betalingsopdracht

IBAN Rek.nr.

*Vergeet niet het IBAN nummer te vermelden. Bij termijnbetaling machtigt ondergetekende, tot wederopzegging, Muziekgebouw GO om het verschuldigde cursusgeld af te schrijven van bovengenoemde bankrekening. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het geld terug te boeken.Kortingen

Verenigingen

Uitval lessen en contact voorkeur aanpassen

SMS berichtEmailTelefonisch

Vul hier de door u gekozen contact in (email, mobiel of telefoon)Eventuele opmerkingen

Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de Algemene bepalingen en de privacy policy (plus de geldende cursus tarieven)

Datum van invullen:
Hierbij onderteken ik dit formulier