Online aanmeldingsformulier Muziektheater


Gegevens cursist

Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Telefoonnummer
Mobiel
GeboortedatumIndien nog geen 18jaar:

Ouder/verzorgende
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
TelefoonnummerCursus

Schrijft zich in voor de cursus Muziektheater

Gegevens betalingsplichtige

Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Telefoonnummer
MobielBetalingswijze

(De hoogte van het cursusgeld staat op www.muziekgebouwgo.nl/lesgelden)

Betaling ineens via automatische incassoBetaling in 4 termijnen via automatische incassoBetaling ineens d.m.v. eigen betalingsopdracht

IBAN Rek.nr.

*Vergeet niet het IBAN nummer te vermelden. Bij termijnbetaling machtigt ondergetekende, tot wederopzegging, Muziekgebouw GO om het verschuldigde cursusgeld af te schrijven van bovengenoemde bankrekening. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het geld terug te boeken.Uitval lessen en contact voorkeur

SMS berichtEmailTelefonisch

Vul hier de door u gekozen contact in (email, mobiel of telefoon)Heeft u eerder les gehad?

JaNee

Zo ja, welke instrument?Eventuele opmerkingen

Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de Algemene bepalingen en de privacy policy (plus de geldende cursus tarieven)

Datum van invullen:
Hierbij onderteken ik dit formulier